Ознайомча інформація про інститут гуманітарних та соціальних наук

Інститут гуманітарних і соціальних наук – це навчально-науковий структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка». В основу створення інституту покладено концепцію, за якою Інститут гуманітарних і соціальних наук є не лише навчальною одиницею, але й науковим центром генерування інноваційних ідей, підходів, технологій у сферах професійної, науково-практичної діяльності фахівців, підготовку яких здійснює професорсько-викладацький склад ІГСН. Колектив інституту налічує близько 250 викладачів, з них 12 докторів наук, професорів, 113 кандидатів наук, доцентів. У структурі інституту є вісім кафедр:

 • кафедра соціології та соціальної роботи;
 • кафедра історії України та етнокомунікації;
 • кафедра політології та міжнародних відносин;
 • кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності;
 • кафедра української мови;
 • кафедра іноземних мов;
 • кафедра філософії;
 • кафедра фізичного виховання.

Науково-дослідна робота Наукова діяльність Інституту гуманітарних і соціальних наук здійснюється за єдиним науковим напрямом ІГСН: «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук». Науково-дослідну роботу зосереджено на реалізацію зареєстрованих кафедральних тем, що їх відповідно до плану розвитку інституту спрямовано на ті ділянки, які відповідають напрямам підготовки і спеціальностям, підготовку яких здійснюють кафедри ІГСН. Напрями наукових досліджень на кафедрах інституту такі: Кафедра соціології та соціальної роботи – «Дослідження соціальної сфери задля регулювання соціальних проблем»; Кафедра історії України та етнокомунікації – «Проблеми дослідження і викладання історії та культури України»; Кафедра політології та міжнародних відносин – «Особливості трансформації політичних інститутів і процесів у національному та глобальному вимірах»; Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності – «Соціальні комунікації в глобальному інформаційному просторі»; Кафедра української мови – «Актуальні питання вивчення української мови і літератури»; Кафедра іноземних мов – «Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту, питання лінгвометодики та педагогіки»; Кафедра філософії – «Становище людини в сучасних цивілізаційних процесах»; Кафедра фізичного виховання – «Проблеми фізичного виховання і спорту студентів ВНЗ». Наукові видання інституту

 • Науковий журнал «Гуманітарні візії» («Humanitarian Vision»), який публікує наукові праці з політичних та філософських наук;
 • тематична серія Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології»;
 • науковий журнал «Історико-культурні студії» («Historical and Cultural Studies»), який публікує наукові праці з історії, музеєзнавства, пам’яткознавства та культурології.

Інститут гуманітарних та соціальних наук здійснює підготовку наукових кадрів за такими спеціальностями аспірантури та докторантури: 01.05.03 — Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;

 • 05.13.06 — Інформаційні технології;
 • 07.00.01 — Історія України;
 • 09.00.02 — Діалектика і методологія пізнання;
 • 10.02.21 — Структурна, прикладна і математична лінгвістика;
 • 13.00.01 — Загальна педагогіка й історія педагогіки;
 • 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти;
 • 20.02.22 — Військова історія;
 • 22.00.03 — Соціальні структури і соціальні відносини;
 • 23.00.02 — Політичні інститути та процеси.

В Інституті гуманітарних і соціальних наук працює Науково-аналітичний центр політичних досліджень «Вектор», який виконує науково-дослідну та соціологічну роботу; надає консультаційні послуги у сфері політичних технологій; сприяє підготовці фахівців спеціальностей «Міжнародні відносини» та «Соціологія».

Оновлено 9 місяців 3 тижні тому