Історія Інституту гуманітарних та соціальних наук

Інститут гуманітарної освіти було створено 06 червня 1992 року наказом ректора Юрія Рудавського, згодом його перейменували в Інститут гуманітарних та соціальних наук. Це був один із перших навчально-наукових інститутів Львівської політехніки. Першим директором інституту було призначено Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії вищої школи України, доктора історичних наук, професора Дещинського Леонтія Євгеновича.

В основу створення Інституту гуманітарних і соціальних наук покладено концепцію, за якою інститут є не лише навчальною одиницею, але й науковим центром генерування інноваційних ідей, підходів і технологій у сферах професійної, науково-практичної діяльності фахівців, підготовку яких здійснює ІГСН, а також загальної підготовки із соціально-гуманітарних дисциплін усіх студентів Львівської політехніки. Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців відповідних напрямів у контексті входження України у світовий освітній простір.

З 2005 року до 2011 року інститут очолював кандидат філологічних наук, доцент Карий Ігор Петрович. У цей період в інституті було створено нову випускову кафедру соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, яка здійснює підготовку фахівців за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність» на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях — бакалавр, спеціаліст, магістр, а також підготовку магістрів за спеціальністю «Консолідована інформація».

Для забезпечення поступального розвитку в науковому пошуку особливу увагу приділено як підвищенню наукової кваліфікації викладацького складу (написанню монографій, підготовці та захисту кандидатських і докторських дисертацій), так і вихованню молодих науковців-дослідників із числа студентів та аспірантів.

З 2011 року інститут очолює доктор політичних наук, професор Турчин Ярина Богданівна. Під її керівництвом інститут продовжує плідну роботу з метою розширення напрямів підготовки спеціальностей, за якими ІГСН готує фахівців. Так 2011 року здійснено перший набір за напрямом «Міжнародні відносини» на кафедрі політології та міжнародних відносин, а 2013 року ліцензовано магістратуру з цієї спеціальності. У 2013 році розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Музейна справа» на кафедрі історії України та етнокомунікації. Цього ж року інститут започаткував роботу докторантури за спеціальностями кафедр Іноземних мов та Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

Інститут гуманітарних і соціальних наук здійснює підготовку фахівців за такими напрямами:

  • «документознавство та інформаційна діяльність»,
  • «соціологія»,
  • «соціальна робота» на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра, спеціаліста й магістра,
  • готує магістрів за спеціальністями «міжнародні відносини» та «консолідована інформація», а також здійснює загальноосвітню підготовку з гуманітарних і соціальних дисциплін для студентів усіх спеціальностей Львівської політехніки.
Оновлено 9 місяців 3 тижні тому